Scarbantia Társaság

1991. december 14-én a Lábasházban megalakult a Scarbantia Társaság, amely a Scarbantia Régészeti Park létrehozását és az antik kultúra emlékeinek ápolását tűzte ki célul.

A Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum akkor másodikos diákjainak egy csoportja (akik a nyári ásatási munkák során a régészet mellé pártoltak) lelkesen támogatta a Társaság létrejöttének gondolatát. Így hívtuk össze a soproni népszavazás hetvenedik évfordulójának napjára az alakuló ülést, ahol a soproni társadalom minden rétegének képviselői megjelentek. Nyugdíjasok, sarjadó bajuszú ifjak, ásatási munkások, ügyvédek, mérnökök, orvosok, tanárok, újságírók, idegenvezetők, hivatalnokok, városi képviselőtestületi tagok. Feltűnt a sorokban a soproni politikai élet minden irányzatának képviselője, a helyi kulturális élet három meghatározó, fő áramlatának egyéniségei sem hiányoztak. Társaságunknak éppen ez a célja, minden erőt mozgósítani, illetve lehetőséget adni mindenkinek a soproni római kori műemlékek fokozottabb védelmére, bemutatására, kulturális és idegenforgalmi hasznosítására. Ez általános városi érdek. A helyi erők összefogásán kívül országos és nemzetközi együttműködést tételez fel tevékenységünk. Jelszavunk lehetne: szórakozva tanulni és a tanultakat Scarbantia, Sopron érdekében hasznosítani. Ezért előadásokat szervezünk a legkiválóbb szakemberek meghívásával. Tanulmányi kirándulásokon veszünk részt, római kori városok megtekintése céljából. Régészeti diáktáborokat szervezünk a leendő Scarbancia Régészeti Park már meglévő részleteinek rendbetételére.

A Társaság 1992. évi tevékenysége

Jan. 30.: Dr. Sz. Póczy Klára: Scarbantia önkormányzata. Előadás.

Febr. 26.: Jerem Erzsébet: Sopron kelta előzményei. Előadás.

Ápr. 11.: A Fórum-háztól kiindulva, a társaság tagjai megtekintették Scarbantia maradványait, Gömöri J. vezetésével. Fórum, római fürdő, út- és városfalmaradványok, városkapu, romkert.

Ápr. 22.: Rendkívüli taggyűlés, a szabályzat újbóli elfogadása.

Ápr. 25.: Autóbuszkirándulás Scarbantia közvetlen környékére, részben a leendő régészeti park lelőhelyeinek megtekintésére. Amphiteatrum, várhelyi vaskori földvár és halomsírok, római Borostyánkő út a Várison; X. századi vaskohótelep az elkerülő út ásatásánál, vezetett: Dr. Gömöri János. Mithraeum Fertőrákoson, római villa ásatása (vezetett: Gabrieli Gabriella).

Máj. 23.: Autóbusz kirándulás Savaria (Szombathely) római régiségeinek megtekintésére. A romkertben vezetett Dr. Szentléleky Tihamér, az új ásatáson, a Fő téren Sosztaritch Ottó, a Savaria Múzeumban Dr. Kiss Gábor osztályvezető.

Júl. 8–22.: Másodszor szerveztünk Ifjúsági Régésztábort Sopronban. A felvidéki (szlovákiai magyar) diákok és soproni középiskolások, a múzeum régészeti raktárát költöztették át. X. századi rekonstruált vaskohóban vasat olvasztottak. Részt vettek a kohóásatáson és az amphiteatrum kutatásában. A tábort Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Lakitelek Alapítvány, a helyi Volán és más szervek támogatták, berzsenyis gimnazisták segédkeztek aktívan a tábor ügyeinek intézésében, Kónya Veronika vezetésével.

70Szept. 28.: Rendkívüli közgyűlés Scarbantia fórumán. Itt Sári István városi főépítész beszámolt az Expó-tervekről, a római kori műemlékek bemutatásának lehetőségeiről.

Okt. 17.: Autóbuszkirándulás Carnuntumba (Deutschaltenburg). A Carnuntum Régészeti Park igazgatója, Dr. Werner Jobst professzor vezetett a múzeumban. A Régészeti Park objektumait, a katonai- és polgári amphiteatrumot, a Heidentort, a civil város maradványait az újjáépített Diana-templommal stb. tekintettük meg.

Dec. 9.: Beszámoló az újabb ásatásokról. Gömöri János: Amphiteatrum, Római út a posta építésénél, fazekastelep. Gabrieli Gabriella: Újabb római sírok Scarbantia D-i temetőjében. Videofilm vetítése a posta melletti 1989. évi ásatásról. A Társaság 1992-ben két pályázatot nyert. Sopron Város Közművelődési Keretéből és a Lakitelek Alapítványtól (a diáktáborhoz).

A park részei:
I.   Romterület a Városház utcában (1. ábra)
II. Városfalak (2. ábra)
III. Borostyánkő út (3. ábra)
IV. Fórum (4. ábra)
V. Római fürdő (5. ábra)
VI. Amphiteatrum (6. ábra)
VII. Mithraeum (Fertőrákos) (7. ábra)
VIII. Várhelyi vaskori sánc és halomsírok (8. ábra)
IX. Tervezett kelta skanzen a Jereván lakótelepen

Pályázatokat nyújtunk be fenti tevékenységeink finanszírozása céljából, valamint a régészeti park kiépítésének megkezdésére, propagálására, egyes objektumok színvonalas helyszíni információs tábláinak elkészítésére.
Fenti tervünket és az alapszabályt az alakuló ülés mintegy 50 főnyi közönsége egyhangúlag elfogadta. A Scarbantia Társaság e nemes cél érdekében megalakult és vezetőséget választott.
A római városi hivatalok és a gorsiumi baráti kör szabályzata mintájára alakítottuk ki a Társaság szerveit: A közgyűlés (comitia) évente ülésezik. Az intézőbizottság (ordo) segíti a vezetőség (magistratus) munkáját. Két társelnök (Duumvir) Gömöri János és Fábiánkovits Ferenc felelős a Társaság ügyeinek képviseletéért. Jelenleg egy régész és egy építész tervezőmérnök tölti be a tiszteket, a titkár (aedilis) Krisch Aladárné kirándulási szervezési munkát végez. (Jelenleg a Lokomotív Tourist soproni utalási iroda vezetője végzi e tiszttel járó munkát.) Gazdasági ügyintézőnk (quaestor), Kocsi János áldozatos munkája már most dicséretet érdemel (ő civilben a városi Gazdasági Kamara titkára). Kultúrügyeink a curator intézési körébe tartoznak. Középiskolai mérnöktanár e tisztség viselője. Külön diákcsoport tevékenykedik a társaságon belül.

 

A Társaság 2001. évi tevékenysége

Az Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottsága az előző évekhez hasonlóan újra jelentős összeggel, 180 ezer forinttal járult hozzá Társaságunk működési feltételeinek biztosításához. Sopron Megyei Jogú Város különböző pályázati kereteiből támogatta céljaink megvalósítását. Az APEH az adózó polgárok 1%-os felajánlásaiból 49 ezer forintot utalt át a Scarbantia Társaságnak. Így egyebek mellett 108.640 forintot költhettünk az „Avar kori és Árpád-kori vaskohászat Pannoniában” c. könyv nyomdai munkálataira, mivel a kiadvány jelentős hányada soproni, ill. Sopron környéki lelőhelyek ismertetését adja.
Bővíthettük a multimédiás nemzetközi kultur-turisztikai CD-ROM (Borostyánkő út) továbbfejlesztéséhez szükséges műszerparkunkat egy szkenner (40.000 Ft.) vásárlásával. További kiadásokat jelentettek az előadások és a millenniumi régészeti vetélkedő szervezése.

Mivel a Scarbantia Szabadegyetem előadásai 2000-ben telt ház, 60–80 hallgató előtt hangzottak el, felmerült az igény az előadássorozat folytatására 2001-ben is. Így tagjaink és vendégeink ismét havi rendszerességgel találkozhattak a meghívott előadókkal:

Január 22. Vass Erika, néprajzkutató (Wosinsky Mór Múzeum, Szekszárd): A búcsújárás történeti és néprajzi vonatkozásai.

Február 22. Dr. Ferencz Csaba professzor (Műszaki Egyetem, Budapest): A Magyar Szent Korona mérnöki vizsgálatának eredményei.

Március 8. Dr. Tóth Endre, régész (Magyar Nemzeti Múzeum, Központi Régészeti Könyvtár osztályvezetője): Szent István koronázása és az uralkodói jelvények.

389Április 19. Dr. Erdélyi István, régész (egyetemi tanár): Régészeti és néprajzi kutatások Mongóliában.

Május 17. T. Németh Gabriella, régész (Matrica Múzeum, Százhalombatta): Rekonstrukciók a százhalombattai régészeti parkban.

Május–szeptember. Millenniumi vetélkedő a régészeti kiállításban, jutalom három személynek: a passaui „Bajor-magyar millenniumi kiállítás” megtekintése.

Szeptember 27. Tóth Imre, történész (Soproni Múzeum): A nyugat-magyarországi kérdés és a soproni népszavazás utóélete. Az előadás után a vetélkedő sorsolásának eredményhirdetése.30

Október 13. Autóbusz kirándulás Passauba. A Bajor–magyar millenniumi kiállítás31 megtekintése.

December 8. Régészeti séta az újabb soproni ásatások megtekintésére. 1. Középkori kút, Fő tér; 2. Helyreállított városfalszakasz a Rövid-árokban; 3. IV. századi bástya a Színház u. 3. pincéjében. 4. Későrómai temető feltárása a Hátulsó utcában. Vezető régészek: 1–3. Gömöri János, 4. Gabrieli Gabriella.

December 13. Mag. Hannes Herdits, régész (Burgenländisches Landesmuseum, Eisenstadt/Kismarton): Árpád-kori leletek Burgenland területéről (Arpadenzeitliche Funde aus dem Burgenland). A vetítettképes előadás (fordítással) főleg a közép-burgenlandi vaskohó-ásatásokat ismertette, különös tekintettel az előadó Alsópulya/Unterpullendorf melletti feltárásaira, ahol az erdőben régi vasérc-bányagödrök is találhatók.

Örvendetes, hogy az előadások hallgatói között mind nagyobb számban tűnnek fel jegyzetelő diákok is. Minden előadást hozzászólások, kérdések sora követ. Reménykedhetünk tehát, hogy lesznek, akik a jövőt a múlt ismeretében építik tovább. Ha szerény mértékben is, de hozzájárulhat Társaságunk a műemlékeket értők, becsülők és védők utánpótlásához.

A Társaság 2000. évi tevékenysége

SCARBANTIA SZABADEGYETEM, SOPRON

1000–2000

Előadás-sorozat a kereszténység 2000. és a magyar államalapításnak 1000. évfordulója tiszteletére. Az előadások helyszíne: Sopron, Széchenyi tér 2., MTESZ székház

2000. január 21. A Magyar Kultúra Napján a Széchenyi palotában Dr. Gimesi Szabolcs polgármester mondott beszédet a Szabadegyetem ünnepélyes megnyitóján.22

Február 10. Dr. Szőke Béla Miklós (Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete): Pannonia kereszténysége a Karoling korban. Az avarok megtérése. (A petőházi Cundpald kehely és Mosaburg–Zalavár szerepe a kereszténység terjesztésében).23

Március 2. Dr. Bálint Csanád (akadémikus, MTA Régészeti Intézet igazgatója, Budapest): Magyarok a honfoglalás előtt. A Kárpát-medence és Dél-Oroszország régészeti kapcsolatai.

Március 9. Dr. Fodor István (Magyar Nemzeti Múzeum): Róma és Bizánc között. A magyar ősvallástól a kereszténység felvételéig.

Április 6. Dr. Vékony Gábor (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészeti Tanszék docense): A székely – magyar rovásírás.

Május 4. Méri Edina (Központi Bányászati Múzeum, Sopron): Néprajzi adalékok a magyar honfoglalás és az államalapítás korához.

Szeptember 28. Dr. Valter Ilona (Országos Műemlékvédelmi Hivatal, Budapest): Nyugat-Magyarország legkorábbi Árpád-kori templomai.

Október 12. Dr. Wolf Mária (Magyar Nemzeti Múzeum): A magyar államszervezet legkorábbi várai.

Október 19. Dr. Horváth István (Komárom Megyei Múzeumok igazgatója, Esztergom): Az Árpád-kori Magyarország korai keresztény központjai.

November 10. Dr. Zsoldos Attila (MTA Történettudományi Intézete): Az Árpád-kori megye.

December 7. Dr. Gömöri János (Soproni Múzeum): Sopron és környéke a magyar államalapítás korában.

A megyei lapban és a helyi újságokban ebben az időszakban is rendszeresen jelentek meg programajánlataink, illetve beszámolók a lezajlott rendezvényekről.25 388Társaságunk titkára videokazettára rögzítette az év legfontosabb eseményit. Több helyen bemutattuk a „Borostyánkő út” CD-ROM-ot.26 A Bécs melletti Klosterneuburgban előadást tartottunk Scarbantiáról a római kontinuitás témakörében rendezett konferencián,27 illetve a római kori műemlékek turisztikai hasznosítása tárgyában ápoltuk a nemzetközi kapcsolatokat.28 A városunkba irányuló kultur-turizmus szempontjából fontos, hogy Sopron régészeti lelőhelyeinek, kiemelkedő leleteinek ismerete az egyetemi oktatásban is helyet kap.

A Társaság 1999. évi tevékenysége

Január 28. „Kettős honfoglalás, avagy onogur kolonizáció?”15 Előadó: Dr. Gömöri János régész.

Február 18. „A besenyők szerepe az Árpád-kori gyepük védelmében Sopron és Moson megyében” című előadás,16 előadó: Robotka Csaba (Handler Nándor Szakiskola tanára).

Április 8. Tisztújító közgyűlés. Vezetőség (magistratus): Társelnökök: Dr. Gömöri János és Fábiánkovits Ferenc. Gazdasági vezető Kocsi János. Változás a vezetőségben: új titkárnak Soproni Gézát választotta a tagság. Intézőbizottság (ordo): Dr. Bakody Gyula, Hollndonner László, Dr. Verő Józsefné, ifjúsági referens: Preidl Zoltán. Ellenőrzőbizottság: Sógor János, Dr. Macher Frigyes, Hasznos László.

Május 22. Történelmi várfalséta: „A titokzatos soproni vár.” Gömöri János régész vezetésével a helyreállított városfalak részleteit tekintették meg a séta résztvevői.17 A másfél órás vezetésen a római kori, Árpád-kori és a középkori soproni városfalak rövid ismertetését, valamint felmérési és rekonstrukciós rajzait is megkapták az érdeklődők.

Június 11. Napfogyatkozás és a történelmi időskála. Előadó: Dr. Verő József akadémikus, a MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet főmunkatársa. Az előadás iránti érdeklődést fokozta, hogy aug. 11-én térségünkben napfogyatkozás következett be, így az előadás elősegítette az erre való elméleti és gyakorlati felkészülést.

Június 21. „Évezredek a Borostyánkő út mentén” címmel új régészeti állandó kiállítás megnyitására került sor a Fabricius-házban. Megnyitotta Dr. Kovács Tibor a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. Társaságunk tagjai nagy számban vettek részt az eseményen.18

386Október 7. Az új régészeti kiállítás bemutatása, a szakmai rendező, Gömöri János régész vezetésével a Scarbantia Társaság tagjainak, valamint történelemtanároknak és idegenvezetőknek.

Október 21. A Somogy megyei Bodrogon talált rovásírásos lelet. A betegség miatt elhalasztott előadás helyett, amelyet dr. Vékony Gábor tartott volna a székely–magyar rovásírásról, Gömöri János régész rögtönzött előadása az — ásatásunkon felfedezett — legkorábbi magyarul olvasható rovásírásról.

Október 10. Kirándulás Kismarton/Eisenstadtba. Az „Isztria varázsa” c. horvátországi régészeti különkiállítást tekintettük meg a Burgenlandi Tartományi Múzeumban, majd a Lajta-hegységben álló Gloriett kilátóhoz látogattunk. Ezenkívül megtekintettük a Szt. Márton dómot és a Ferences templom Esterházy-kriptáját.

Október 16. Várhelyi séta, közösen az Erdészeti Egyesülettel. A sétát dr. Gömöri János és dr. Firbás Oszkár vezette. Megtekintettük Bella Lajos emlékművét, a Várhelynél végzett ásatások helyét, a halomsírokat és a földsáncokat. Emellett érdekes erdészeti ismertetésben volt részünk.

December 10. Dr. Karl Kaus, régész (Burgenländisches Landesmuseum, Eisenstadt. Burgenlandi Tartományi Múzeum, Kismarton): A Nap-kultusz titokzatos hasfalvi bronzemléke. A 3000 éves bronzkorongot német nyelvű előadásban, (tolmácsolással) mutatta be a (Soprontól 8 km-re délre található) lelőhelyen (Haschendorf) 2 éve régészeti ásatásokat folytató kutató.19

December 10. Vezetőségi ülés. A 2000. évi program megbeszélése. Határozat született, hogy 2000. évi előadásainkat a Scarbantia Szabadegyetem keretében a magyar állam alapításának 1000. és a kereszténység 2000. évfordulójának jegyében rendezzük meg.

Kiadvány: A Soproni Múzeum állandó régészeti kiállításának megnyitása alkalmából jelent meg a Borostyánkő út kötet.20

A megyei lapban és a helyi újságokban rendszeresen jelentek meg programajánlataink, illetve beszámolók a lezajlott rendezvényekről.21 1999-ben linzi, grazi, klosterneuburgi, bécsi, badeni, pozsonyi és nagyszombati (Trnavská Univerzita v 387Trnave) régészeti-múzeumi csoportok kértek szakvezetéseket a várhelyi vaskori sáncok és halomsírok, a római kori Scarbantia maradványainak, Sopron városfalainak a megtekintésére. Ausztriai (Mannersdorf, Bruckneudorf/Királyhida, parndorfi római villa) és szlovéniai (Ljubljana, Ptuj) meghívásoknak eleget téve a római kori emlékek műemlékvédelmének témakörében szerezhettünk tapasztalatokat.

A Társaság 1998. évi tevékenysége

Január 22. Ifj. Sarkady Sándor: „Sopron 1954 és 1978 között” c. dokumentumfilm vetítése kommentálással, főleg a soproni műemlékvédelemről szóló filmrészletekkel.

Február 26. Gömöri János: „Időutazás egy római kori kereskedelmi úton.” Beszámoló a nemzetközi együttműködésben készülő multimédiás „Borostyánkő út CD-Rom” munkálatairól, részletek bemutatásával.11

Április 18. A Műemléki Világnapon kirándulás autóbusszal Pápa–Veszprém–Zirc útvonalon. 44 tagunk vett részt a túrán, amelyen múzeumi kiállításokat, műemlékeket és műemlékkönyvtárat tekintettünk meg.

Május 3. A nemzetközi archeometriai konferencia résztvevőinek bemutattuk Scarbantia maradványait, a régészeti parkot,12 a római városfalakat, a fórumot és az amphitheatrumot, valamint várhelyi korai vaskori földvárat.

Július 23. Dr. Gimesi Szabolcs, Sopron Megyei Jogú Város polgármestere és e sorok írója ismertette Scarbantia/Sopron régészeti parkját a „Romkert a város szívében” c. szombathelyi tanácskozáson, ahol a Dunántúl műemlékvárosainak képviselői vettek részt.

Szeptember 16. Kőszegen, az osztrák–magyar regionális együttműködési konferencián, e sorok írója ismertette a Borostyánkő út témában folytatott regionális kulturális-turisztikai együttműködést a nyugat-magyarországi megyék valamint Burgenland és Alsó-Ausztria délnyugati térsége között.

Október 1. Dr. Ljudmila Plesničar-Gec: „Emona. Ljubljana a római korban.” Diavetítéssel és videofilmmel kísért angol nyelvű előadás (tolmácsolással) a szlovén főváros római kori emlékeiről,13 a példamutató szlovéniai műemlékvédelemről és a magas színvonalú régészeti könyvkiadásáról. Múzeumi könyvtári cserekapcsolat kiépítése.

Október 22. A bécsi „Stadtarchäologie Wien” meghívására a társaság elnöke, Gömöri J. részt vett az „Archäologie in Grenzgebiet” osztrák–szlovák–cseh–magyar szakmai napon Bécsben, a városi régészet jellegzetes módszereinek és a régészeti műemlékek, romkertek tanulmányozása céljából. Az osztrák régészek tájékoztatást adtak a Judenplatzon végzett feltárásról, ahol a római kortól a középkorig terjedő több méter vastag rétegződés több ezernyi leletét számítógépes programok segítségével kronológiai, tipológiai, stratigráfiai összefüggéseik szerint rendszerezik. Az itt feltárt középkori zsinagóga rekonstruálásához — két soproni látogatáson — az Új 22–24. 385alatti zsinagóga eddig csak kis részletében publikált ásatási dokumentációit14 is tanulmányozták a bécsi régészek.

Október 24. Paúr Ivánnak, az első soproni régész emlékművének megkoszorúzása, halálának 110. évfordulója alkalmából. „A soproni Bécsi domb régészeti emlékei”, kirándulás Gömöri János régész vezetésével. Középkori Szt. János templom, római amphitheatrum, kelta temető helye.

November 19. Dr. Eduárd Krekovič: „A dunai limes előterében. Római emlékek Szlovákia területén”. A pozsonyi egyetem docense magyar nyelven ismertette a római kori ásatásokat és a kiemelkedő leleteket. Részletesebben foglalkozott Oroszvár és Izsa-Leányvár helyszínen is bemutatott római táborainak maradványaival.

A Társaság 1997. évi tevékenysége

A Társaság az előző évekhez hasonlóan1 előadások szervezésével, tanulmányi kirándulásokkal, kiadványok megjelentetésével és kiállítás-rendezéssel járult hozzá a soproni közművelődéshez. Emellett a régészeti műemlékvédelem terén ápolta a nemzetközi kapcsolatokat. Külföldi régészeket fogadtunk Sopronban, illetve nemzetközi konferenciákon ismertettük a scarbantiai kutatások eredményeit. Programjainkat a Magyar Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottsága, Sopron Város közművelődési alapja, valamint az Európa Bizottság (European Commission, Brüsszel) pályázatok útján 383támogatták. A Scarbantia Társaság bázisa a Soproni Múzeum Régészeti Gyűjteménye (Fabricius-ház), az előadások helye a MTESZ székháza, a Széchenyi palota.

Január 23. „Római fegyverek Pannoniában.” Dr. Kocsis László régész, kandidátus (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Osztály) előadása.

Február 28. „A rómaiak és a pénz.” Dr. Torbágyi Melinda, régész, osztályvezető (MNM, Numizmatikai Osztály), előadása.2

Április 19. Tanulmányi kirándulás autóbusszal. Somogyfajsz (10. századi kohászati műhely3) – Nikla (Berzsenyi Emlékmúzem) – Somogyvár (a bencés apátság helyén kialakított régészeti park) –Keszthely (Balatoni Múzeum és Helikon Kastélymúzeum).

Májusban néhány tagunk — meghívásra, vendégként — a Carnuntum Régészeti Parkban (Bad Deutschaltenburg, Ausztriában) részt vett az ottani, római kort idéző rendezvényeken.4

Október 23. Az Országzászlótól5 kiindulva műemléki sétát szerveztünk a város közönségének, a Rotary Club jubileumi sétája keretében.6 „Scarbantia/Sopron városfalai.” Vezette Gömöri János, régész.

November 15. A Társaság tagjainak közkívánatra megismételtük az „1297–1997” jubileumi7 városfal-sétát: Vezette G. J.

December 11. „Bella Lajos, a földvárkutató” c. díszelőadást8 Dr. Nováki Gyula régész tartotta a Sopron Vármegye és Sopron. Sz. k. Város Régészeti Társulatának alapítása 100. évfordulóján a Soproni Múzeummal együtt rendezett ünnepségen. Ugyanitt Kerék Imre költő felolvasta a Bella Lajos várhelyi ásatásáról írott német nyelvű költemény műfordítását (Burgstallzauber – Várhelyi varázslat).

December 14. Sopron napján volt a restaurált Országzászló átadása,9 amely alkalommal Sopron város polgármesterének felkérésére Társaságunk elnöke mondott ünnepi beszédet. A beszéd részlete: „...A vindobonai (bécsi) légiós táborban közel kétezer éve írta a kötelességről a filozófus római császár, Marcus Aurelius: ‘Ha pedig arról van szó, amit tenned kell, ne törődj vele, hogy fázol-e, vagy izzadsz, virrasztasz-e, vagy kialudtad magad, gáncsolnak-e, vagy dicsérnek érte, meg kell-e halnod miatta, vagy valami más vár-e reád. ...Elég hát, ha erre gondolva megteszed azt, amit a perc követel 384tőled’ (Emlékiratok VI.2. Szabó Árpád fordítása).10 A nyugat-magyarországi felkelők megtették, amit megkövetelt a Haza...”

A Társaság 1996. évi tevékenysége

Január 25. Hollndonner László: Az antik Palesztina műemlékei, különös tekintettel a római korra. Vetített képes előadás, úti élménybeszámoló.

Március 18.: A Scarbantia Társaság és a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium által a honfoglalás 1100. évfordulójára kiírt pályázat ünnepélyes eredményhirdetése12 majd a társaság tisztújító közgyűlése.

Március 28.: Buda Ferenc költő „Rokonok közt keleten” címmel tartott előadást. A honfoglaló magyarság türk rétegének életmódja szempontjából fontos kirgiz, baskír, ujgur, kazár, tatár stb. néprajzi analógiákat ismertette.

Április 27.: Kirándulás a Magyar Nemzeti Múzeum „Őseinket felhozád…” című honfoglaláskort bemutató kiállításának megtekintésére. Vezetett G. J. Utána a Néprajzi Múzeumot tekintettük meg.

Október 18.: Dr. Buzás Gergely: Visegrád a régészeti kutatások tükrében. Előadás diavetítéssel.

Október 19.: A Gesellschaft der Freunde Carnuntums, a Carnuntum baráti köre Bécsből autóbusszal tett látogatást a fertőrákosi Mithraeumhoz.

Október 23.: Kirándulás középkori királyi székhelyekre, Esztergomba, Visegrádra (paloták, várak, múzeumok megtekintése). Esztergomba Dr. Horváth István megyei múzeumigazgató mutatta be a Balassa Múzeum kiállításait. Visegrádon Jékely Zsolt múzeumpedagógus vezetett a királyi palotában és a Salamon-toronyban.

November 4.: A második soproni Polgári Fesztiválon, a Liszt Ferenc Művelődési Házban a megnyitó előadást, a Scarbantia Társaság képviseletében, mintegy 70 hallgató előtt Gömöri János tartotta: Sopron és környéke a magyar honfoglalás korában címmel.

November 28.: Carnuntumi, savariai, sallai, aquincumi és scarbantiai régészek és számítógépes szakemberek megbeszélése a Fabricius-házban a készülő nemzetközi „Borostyánkő-út” CD-romról.

December 11.: Ifj. Sarkady Sándor: Sopron 1921–1956. címmel, telt ház előtt és a hallgatóság érdeklődő figyelmétől kísérve mutatta be az általa szerkesztett és kommentált filmösszeállítást a városunkat bemutató legkorábbi mozgóképekről.

A Régészeti Park munkálataiban közreműködve, szakmailag megterveztük és kivitelezésében irányítottuk az Amphitheatrum melletti Nemeseum bemutatóhely kialakítását 1995 októberében. A kiegészített, eredeti római kőoszlopot és Nemesis dombormű másolatát a Scarbantia Régészeti Park Alapítvány költségén, a Soproni Városszépítő 64Egyesület hathatós anyagi támogatásával, az információs táblát és a pihenőpadokat a hegyvidéki Erdészet segítségeképpen állítottuk fel. A néhány hónap múlva ledöntött római szobormásolatot 1996-ban újra restauráltattuk. A Városi Kertészet 1996-ban fát ültetett a régészeti park mellé. Az erdészet kivitelezte az általunk megtervezett bemutatóhelyet a Várison található római Borostyánkő út szakasza mellett. A Borostyánkő út szerkezetének vizsgálatára ásott kutatóárkot 1996-ban visszatúrtuk. Az OMvH és Sopron város anyagi támogatásával előrehaladt a Városház utcai romterületen a római épületfalak konzerválása. A városfalak restaurálásának befejezése és a romterület végleges műemléki képének kialakítása azonban 1997-re maradt.

A Társaság 1995. évi tevékenysége

Az előadásokat és üléseket a MTESZ-székházában rendeztük, az előadók szállás- és utazási költségeinek10 fedezésével. Folytattuk tanulmányi kirándulásainkat a régészeti parkok megtekintésére és nemzetközi konferenciát szerveztünk. A konferencia idejére a régészeti park két mozaikját átadtuk a közönségnek.

Január 19.: Dr. Nagy Mihály régész, (Magyar Nemzeti Múzeum): „A Seuso kincs” c. diaképekkel bőségesen illusztrált előadása 40 hallgató előtt hangzott el.

Március 2.: Közgyűlés. Tisztségviselők megválasztása az 1995. évre. Vezetőség (magistratus): duumvirek (társelnökök): Dr. Gömöri János, Fábiánkovics Ferenc. Aedilis (titkár): Roskó Mária. Questor (gazdasági ügyintéző): Kocsi János. Curator (kulturális szervező): dr. Kertész László. Ordo (intézőbizottság): dr. Bakodi Gyula, Hollndonner László, Verő Józsefné, az ordo tiszteletbeli tagja dr. Macher Frigyes, (diák szervező): Teveli Izabella. Speculatores (ellenőrző bizottság): Abdai Géza, Sógor János, Hasznos László.

Április 11.: Rohrau-Bad Deutsch-Altenburg (Carnuntum)-Hainburg. Autóbuszos jutalomkirándulás az 1994. évi városi honismereti vetélkedő általános és középiskolás, nyertes diákjainak és társaságunk útiköltséget fizető tagjainak. Vezette G. J. régész.

Május 28.: A Károly-magaslati, vaskori földvár megtekintése. Gyalogtúra. Vezette G. J. régész. Résztvevő kb. 25 fő.

62Június 17.: Nem társaságunk érdeme, hogy megvalósulhatott, de a továbbiakban is támogatásunkról biztosítjuk a Széchenyi Gimnázium (Szabó Miklós tanár úr vezetésével működő) színjátszó körének és a Lokomotív Touristnak a kezdeményezését, a „Római életképek” bemutatását Scarbantia Fórumán. Ezen a napon és június 24-én nagysikerű előadást tartottak a fórumon „így éltünk mi 2000 évvel ezelőtt” címmel.

Június 24–25.: A kempteni múzeum meghívására G. J. a Scarbantia Társaság elnöke, és Varga Gábor a Scarbantia Régészeti Park elnöke (saját költségükön) részt vettek Cambodunum helyreállított római fürdőjének átadásán és az ehhez kapcsolódó római ünnepségeken, a római ebéden (cena romana) és a hagyományőrző légiósok római hadijátékát is megtekintették.

Július 24.: Vezetőségi ülés. A második félévi munkaterv megbeszélése, különös tekintettel a Borostyánkő út kultúrturisztikai értékeiről rendezendő nemzetközi konferencia szervezésére.

Október 15–18.: Nemzetközi konferenciát rendeztünk Sopronban „A Borostyánkő út tájai és emlékei, a kultúrturizmus lehetőségei” címmel. A konferencia főszervezője a Scarbantia Társaság volt a Művelődési és Közoktatásügyi Minisztérium, valamint Sopron Megyei Jogú Város anyagi támogatásával. A Burgenlandi Tartományi Múzeum, a Savária Múzeum (Szombathely) és a Carnuntum Régészeti Park járultak még hozzá anyagi támogatással a konferencia sikeréhez. A soproni konferencián magyar részről javasoltuk egy Borostyánkő út kultúrturisztikai multimédia-programjának kidolgozását, amelynek tudományos népszerűsítő változatát nemzetközi kooperációban és anyagi fedezettel összeállított CD-rom formájában terjesztenénk. Kultúrturisztikai változatát pedig az INTERNET hálózaton, állandóan naprakészen tartva lehetne hasznosítani a régészeti parkok és múzeumok iránt érdeklődőknek, potenciális látogatóinak a szolgálatában11.

Október 17.: Cinfalva (Siegendorf), bronzkori halomsírok, Carnuntum régészeti parkja és múzeuma (előadást tartott a régészeti parkról Werner Jobst professzor, fogadást adott a Gesellschaft der Freunde Carnuntums elnöke, Otto Hausa professzor) valamint Kismarton (Eisenstadt) megtekintésére, a nemzetközi konferencia alkalmából szervezett autóbusz kiránduláson fizető tagjaink is részt vehettek.

Október 18.: Sopronhorpács–Szombathely (a múzeumban vezetett Dr. Kiss Gábor, a római kori ásatásokat Sosztarits Ottó mutatta be)–Kőszeg–Burgenlandi Borostyánkő út részletek–Doborján (Raiding), Liszt Ferenc szülőháza. A nemzetközi konferencia autóbusz kirándulása, melynek burgenlandi szakaszán Dr. Karl Kaus vezetett, illetve Siegendorf/Cinfalva község, majd a keresztúri (Deutschkreutz) borpincészet adott fogadást. Az úton társaságunk néhány fizető tagja is részt vehetett.

November 11.: Székesfehérvári borostyánkő kiállítás és műemlékek (vezetett Dr. Farkas Zoltán), Tata vára és múzeuma, a görög-római szobormásolatok kiállítóhelye továbbá Vértesszentkereszt kolostor- és templomromjainak megtekintése autóbuszkiránduláson (vezetett Dr. Petényi Sándor). A Széchenyi Gimnázium Diákszínpadát 63jutalomból vittük a kirándulásra, az októberi, nemzetközi konferencia közönsége előtt, a scarbantiai fórumon nagy sikerrel előadott római színjátékukért.

November 30.: Dr. Révész László régész (Magyar Nemzeti Múzeum): „Őseinket felhozád…” honfoglalás kori vezéri központok a Felső-Tisza vidékén címmel tartott nagy érdeklődéssel kísért előadást, kb. 60 főnyi hallgatóság előtt, a millecentenáriumi rendezvénysorozat nyitányaként.

December 14.: A Borostyánkő út két legjelentősebb városa: Aquileia és Carnuntum régészeti parkjairól szóló olasz és osztrák tudományos ismeretterjesztő és kultúrturisztikai videofilmek vetítése. G. J. kommentárjával.

A Társaság 1994. évi tevékenysége

A Társaság tevékenysége az alábbi fő területekre terjedt ki:

  1. Ismeretterjesztő előadásokat szerveztünk, kiváló szakemberek meghívásával.
  2. Autóbusz-kirándulásokon tanulmányoztuk Pannónia régészeti parkjait.
  3. Nemzetközi régészeti diáktábort szerveztünk az amphitheatrumi kutatásokhoz.
  4. Ifjúsági helytörténeti pályázatokat írtunk ki.
  5. Nemzetközi konferenciákon ismertettük a scarbantiai kutatások eredményeit. A Borostyánkő út témájában Sopronban is nemzetközi konferenciát rendeztünk.
  6. Olasz múzeumokkal együttműködve kiállítást rendeztünk borostyánkőleletekből.
  7. Kezdeményezésünkre hivatalosan bejegyezték a Scarbantia Régészeti Park Alapítványt, ennek régészeti, szakmai irányítása társaságunk feladata.
  8. Sikeres pályázatokkal, számítógép vásárlásával biztosítottuk a Társaság működési feltételeinek javítását.
  9. Bázisintézményünk a Soproni Múzeum, amely működésünk infrastrukturális feltételeit biztosítja, és ahol ellátjuk a régészeti részleg közművelődési feladatait.

Január 5.: A soproni Rotary Klubban Gömöri János (továbbiakban: G. J.) előadást tartott a Scarbantia Régészeti Park jelenlegi állapotáról.

Január 15.: A Római Magyar Akadémián tartott előadást1 társaságunk elnöke, a Pannonig és a Római Birodalom c. nemzetközi konferencián. A konferencia megnyitóján Magyarország római nagykövete, Dr. Szörényi László külön kiemelte a Scarbantia Régészeti Park jelentőségét.

Január 21.: Sopron Megyei Jogú Város főjegyzője, Dr. Paukovics Vilmos, és Sári István városi főépítész fogadták a Scarbantia Társaság társelnökét, G. J.-t a Scarbantia Régészeti Park alapítási ügyeinek megbeszélése céljából.

Február 8.: A Soproni Képzőművészeti Társaság tagjainak G. J. diavetítéssel kísért előadásban ismertette Scarbantia régiségeit, megállapodás született tevékenységünk, rendezvényeink összehangolásáról.

Február 10.: Megtartottuk a társaság közgyűlését. A concilium vezetőséget választott.2

Február 11.: A Berzsenyi Gimnázium nyílt napján G. J. vetített képes előadást tartott a soproni régiségekről és Scarbantia Régészeti Parkról.

Február 16. és 17.: A Fórumon az Óvónőképző Főiskola hallgatói csoportjai kaptak tájékoztatást Scarbantia múltjáról.

Februárban Szabó Miklós tanár úr, a Széchenyi Gimnáziumból több tanulót irányított a Scarbantia Társaság felé, akik közül sokan a későbbiekben aktívan részt vettek a társaság tevékenységében.

Március 10.: Az Aquincumi Múzeumból Dr. Facsády Annamária tartott előadást az óbudai római kori emlékek kutatásairól. Ezt követően Lengyelné Kuruci Katalin az Aquincumi Baráti Kör tevékenységét ismertette.

Március 16.: Hámori Gábor elővezetésében a Sopron környéki kerékpárutak tervezését és létesítését vitatták meg a MTESZ székházában, itt figyelembe vették a Scarbantia Régészeti Park megközelítésének lehetőségeit is.

Március 25.: Dr. Hajnóczi Gyula professzor – a Műszaki Egyetem Építészeti Tanszékének vezetője, amphitheatrum-szakértő – társaságunk meghívására Sopronba látogatott és a városi főépítész, a Városszépítő Egyesület elnöke, a Scarbantia Társaság vezetősége részvételével az amphitheatrumban, a helyszínen alakított ki véleményt a helyreállítás lehetőségeiről. Előzetes helyreállítási terveket, (a részleges bemutatás lehetőségeit) rövidesen felvázolta és elküldte Sopronba.

Március 31.: A múlt évben meghirdetett irodalmi és képzőművészeti pályázat pályaműveinek zsűrizését Giczy János festőművész és Sarkady Sándor költő elnökletével a Fabricius-házban végeztük. Az olaszországi kirándulást, a fődíjat a Szent István Általános Iskola tanulója, Molnár Éva nyerte.

Április 5.: A Liszt Ferenc Művelődési Házzal közösen társaságunk rendezte a kiállítást a Scarbantia és Sopron régiségei, műemlékei által ihletett képzőművészeti és irodalmi pályamunkákból, amelyek soproni és környékbeli általános iskolákból érkeztek be.

Április 7–10. között, a résztvevők költségén, autóbusz-kirándulást szerveztünk a Borostyánkő út D-i szakaszának megtekintésére. Salla/Zalalövő érintésével, Szlovénián keresztül az Adriai tenger partjáig, Gradoba és Aquileiába. A szakmai vezetéseket helyi régészek biztosították. Szlovéniában: Ptuj/Poetovio mithraeumai (Dr. Mojca Gajkovic), Celje/Celeia régészeti kiállítása (Dr. Irena Lazar), Ljubljana/Emona fóruma és ókeresztény bazilikái (Dr. Ljudmila Presnicar-Gec), Olaszországban: Agileia múzeuma, fóruma, bazilikája, római kori kikötője (Dr. Maurizio Buora). Megtekintettük még Gradot, (ahol Virgilius episcopus Scarabatiensis, Scarbantia utolsó püspöke az 570-es években részt vett egy püspöki zsinaton), Triest/Tergeste múzeumát és műemlékeit (fórum, színház, bazilika), valamint Udine-Castellot, illetve rövid sétát tettünk Cividaleban, a 60korai langobard központban. A túrát G. J. vezette. Jó kapcsolatokat alakítottunk ki a fenti múzeumokkal, ami kiadványok cseréjében és csoportos látogatások formájában is realizálódik. A ptuji múzeum munkatársai már 1995 nyarán soproni autóbuszkirándulással viszonozták Társaságunk ottani műemlék-szemléjét. Sopronban hasonló szakmai vezetésben részesülhettek.

Április 21–22.: A székesfehérvári Megyeházán „Régészet és tervezés” címmel nemzetközi konferenciát szervezett a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Műemléki Munkabizottsága, Fejér Megye Önkormányzata, a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Építési Hivatala, az Országos Műemlékvédelmi Hivatal és az Internazionales Städteforum, Graz. Kilenc előadás hangzott el. A soproni régészeti műemlékeknek a mai városképben való megjelenítéséről, a tervezett régészeti parkról G. J. számolt be. A tanácskozásról számos újságcikk jelent meg és Fazekas Péter, Vas megye főépítésze szerkesztésében 50 példányban kiadták az előadások szövegét.3

Április 28.: Dr. Vaslaki Lajos főorvos gazdagon illusztrált előadást tartott Észak-Afrika római kori romvárosairól.

Május 10–14. között nemzetközi konferenciát4 szerveztünk Sopronba a keleti Haustatt-kultúráról a MTA Régészeti Intézetével, mint főszervezővel, továbbá a bécsi egyetem Régészeti Tanszékével, a kismartoni és soproni múzeumokkal közösen. A konferencia résztvevői, akik a hazai vendégeken kívül Ausztria, Szlovákia, Csehország, Svájc, Olaszország, Németország, Anglia, Szlovénia kutatóhelyeiről érkeztek, megtekintették a Scarbantia Régészeti Park néhány részletét is. Így a fórumot, a Várhelyet, a Károly-magaslat vaskori sáncát.5

Június 18.: Prof. Giuseppe Manica az Olasz Kulturális Intézet igazgatója Görögország magyarországi nagykövetének jelenlétében, a kiállítóteret zsúfolásig megtöltő közönség előtt nyitotta meg6 Scarbantia fórumán a „Római kori borostyánkövek az udinei Museo Civico és a Soproni Múzeum Gyűjteményéből” c. tárlatot. A június 14. és augusztus 14. között látogatható kiállítás és a katalógus7 költségeit a Scarbantia Társaság pályázatok útján biztosította a Lokomotív Tourist hathatós támogatásával.

Június 21-én és július 7-én a társaság vezetőségi üléseket tartott a régészeti park kérdéseinek megbeszélése céljából.

Július 11-én kezdődött a kéthetes diáktábor, soproni középiskolások és 6 felvidéki, szlovákiai magyar diák részvételével. A tábor szervezési és gazdasági ügyeinek intézésében dicséretesen működött közre Gaál Éva, a Berzsenyi Gimnázium IV. osztályos tanulója. A Városház utcai romterület rendbetétele mellett az amphitheatrum géppel el nem érhető, meredek lelátóin, a cavea-kon az ásatási szelvények visszatúrása és néhány újabb kutatóárok ásása volt a feladat. A Virágvölgyi út melletti kisebb cavea 61külső falának keresése folytatódott az őszi ásatási munkák során is, kapcsolódva az elkerülő út építési munkálataihoz.

Július 24.: A müncheni egyetem régészeti tanszéke tanulmányi kirándulás keretében tekintette meg Scarbantia nevezetességeit és a Várhelyet.

Szeptember 17.: G. J. előadást tartott az aquileiai nemzetközi borostyánkő konferencián a Sopronban talált római kori borostyánkő leletekről”8, megállapítva, hogy azok baltikumi eredetű nyersanyagból Észak-Itáliában, valószínűleg Aquileiaban készültek. Az előadás német nyelven hangzott el.

Szeptember 28.: Dr. Horváth István, a Komárom-Esztergom megyei múzeumok igazgatója tartott nagysikerű előadást, Esztergom évszázadai címmel.

Október 22.: Baláca–Gorsium–Székesfehérvár útvonalon autóbusz kiránduláson vettünk részt. A legjobb szakemberek kalauzolásával tekinthettük meg a régészeti parkokat és a múzeumokat. (Dr. Bánki Zsuzsanna, Gorsium, Dr. Farkas Zoltán, Székesfehérvár.)

Október 27.: Városunk szülötte, a Savaria Múzeum régésze, Sosztarits Ottó: Savaria régészeti kutatásának újabb eredményeiről tartott előadást9.

Novemberben megkezdődtek a Kocsis István tanár úr által szervezett – középiskolai tanulók számára kiírt – honismereti pályázat előkészítő előadásai, amelyeket a múzeum munkatársai, Gabrieli Gabriella, G. J., Szende Katalin, illetve Szála Erzsébet főiskolai tanár tartottak.

A Társaság 1993. évi tevékenysége

Jan. 28.: Tisztújító ülés. Egy változással maradt a régi vezetőség. Az intézőbizottságba választották a Soproni Városszépítő Egyesület elnökét, Dr. Kubinszky Mihály professzort.

Febr. 11.: Dr. Tóth Endre: Pannonia úthálózata. Előadás.

Márc. 25.: Dr. Makkay János: Újabb adatok a kettős honfoglalás elméletéhez. Előadás.

Ápr. 5.: A Burgenländisches Landesmuseum meghívására Gömöri János társelnök Deutschkreutz polgármesteri hivatalában részt vett a dél-burgenlandi polgármesterek tanácskozásán. Téma a Borostyánkő út bemutatása a magyar határig.

Ápr. 15.: Dr. Tomka Péter: Avarok Sopron környékén és a Kisalföldön. Előadás.

Ápr. 17.: Autóbuszkirándulás Aquincumba (Óbudára). Vezetett.: Dr. Szirmai Krisztina régész a két amphiteatrumban, az Aquincumi múzeumban, a romterületen stb. Megtekintettük a Budapesti Történeti Múzeumban a „Római kori kerámia” c. kiállítást. Gazdag tapasztalatokkal tértünk vissza Scarbantiába.

Ápr. 30.: A társaság társelnöke a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat ülésén beszámolt a scarbantiai Amphiteatrum ásatásáról: Dr. Gömöri János: Scarbantia Amphiteatruma. Berzsenyis gimnazisták pályázati munkát készítettek a soproni amphiteatrumban végzett munkájukról. A zsűri dicséretében részesültek.

Május 20–21.: A Társaság a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulattal, Magyar Nemzeti Múzeummal és más intézményekkel közösen megszervezte és lebonyolította az I. Országos Régészeti Filmszemlét Sopronban. Többek között bemutatták a „Scarbantiai forum” c. filmet, melynek operatőre Dr. Kárpáti György, szakértője: Dr. Gömöri János.

A közönség szavazata alapján a díjazottak közé került a „Honfoglalás kori vaskohászat” c. film. Operatőr: Tóth Imre, szakértő Gömöri János.

III. díjas a zsűri döntése alapján: „A lukácsházi avar lovassír”. Operatőrök: Németh Attila, Rosta József és Tóth Kálmán. Szakértő: Dr. Kiss Gábor, Savaria Múzeum Szombathely.

II. díjas: „Az avarok”. Operatőr: Deák Péter, Szakértő: Dr. Fülöp Gyula. Szent István Király Múzeum Székesfehérvár.

I.   díjas: „Aureusok”. Operatőrök: Kovács Tibor és Pehi László. Szakértők: Dr. Kiss Gábor és Sosztarich Ottó.

71A díjakat Dr. Fitz Jenő a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat elnöke adta át. A filmszemléről értékelés a Múzeumi Hírlevél 16. évfolyam (1993) 7–8. számában, a 187–188. oldalon Bándi Gáborné tollából jelent meg. A díjnyertes filmeket benevezik az 1994. évi Bordeaux-i nemzetközi régészeti filmfesztiválra.

Júl. 2.: Scarbantia Foruma állandó régészeti kiállítás megnyitása, rendezte Gömöri János. Műemléki építész: Sedlmayr János. A kiállítást berendezte a Scarbantia Társaság és a régészeti ásatási brigád és a (köveket) az Országos Műemlékvédelmi Hivatal helyi kirendeltsége. A kiállítás költségeit a Győr-Moson-Sopron megyei Múzeumi Igazgatóság, (fotók: Adorján Attila, képragasztás: Tóth Katalin. Betűszedés: Grafik-Dekor), a Raabergast és az OMvH. biztosították. A kiállítást a Lokomotív Tourist kezeli. Itt található a leendő Scarbantia Régészeti Park információs centruma. „Scarbantia, a római kori Sopron” túrák szervezése megkezdődött.

Jún. 9.: Az Önkormányzat képviselői Fejes Zoltán polgármester vezetésével megtekintették Scarbantia fórumát.

Jún. 10.: „A Középeurópai Kezdeményezés országai Kulturális bizottságába”, a „Borostyánkő út” munkacsoportba magyar részről a Művelődési és Kulturális Minisztérium Múzeumi Osztálya Gömöri Jánost, a Scarbantia Társaság társelnökét delegálta. Itt többek között elhatározták a résztvevő országok – a magyar küldött felszólalása nyomán – hogy a „Borostyánkő út tájai és régészeti emlékei, a kultúrturizmus lehetőségei” c. nemzetközi konferenciát 1995-ben Sopronban és Kismartonban rendezik meg. A szlovén és olasz delegáció tagjai Dr. Mitja Gustin professzor, Ljubljana, Dr. Maurizio Buora egyetemi docens, Udine és Dr. Franca Maselli-Scotti, az aquileiai múzeum igazgatója, a pozsonyi megbeszélés után a Scarbantia Társaság meghívására egy fél napot Sopronban töltöttek.

Júl. 12–13.: Régészeti diáktábor felvidéki (szlovákiai magyar) diákok, valamint karcagi és soproni középiskolások részvételével. Raktárrendezés, kiállításbontás a régészeti gyűjteményben. A Borostyánkő út 250 m hosszú szakaszának feltárása a Várison. Kulturális programok. A helyi diákszervező Gaál Éva a Berzsenyi Gimnázium tanulója volt, ezt a feladatát dicséretesen elvégezte.

Szept. 26.: Kirándulás a Várison, a Borostyánkő út feltárt szakaszának megtekintése. A soproniak mellett burgenlandi és németországi vendégek is részt vettek a sétán. Vezetett Gömöri J.

Okt. 23.: Autábuszkirándulás Burgenlandba. A fraknói vár és „Bollwerk” kiállítás megtekintése. A Siegendorf (Cinfalva) határában bemutatott bronzkori halomsír, a locsmándi ispáni vár sánca és a Szt. Vid templom, a Borostyánkő út és a korai középkori bányagödrök megtekintése a Grossmutschen melletti erdőben. Vezetett Mag. O. Gruber és Obmann A. Laue, a Verein für Erhaltung der Römerstrasse (Bernsteinstrasse), Lutzmannsburg elnöke.

Nov. 24.: Szakál Ernő: A száz éve megtalált II. századi Scarbantiai Capitoliumi istenszobrok rekonstrukciója. Előadás. Ünnepi megemlékezés az európai hírű leletek felfedezéséről és mélyreható műelemzés.

Dec. 17.: Dr. Szőnyi Eszter: Arrabona (Győr) és Mursella (Árpás) a római korban. Előadás.

1993-ban a Társaság költségvetési támogatást is kapott. Ezenkívül a Művelődési és Közoktatási Minisztérium külön támogatta a Filmszemle megrendezését. Ugyanezt Sopron Város is támogatta a Közművelődési alapból. A múzeum 1993-ban nem adta 72nevét a diáktáborhoz, így ezt a Scarbantia Társaság, a pozsonyi székhelyű, Magyar Ifjúság Érdekeit védő Szövetség, a Bólyai Tanulmányi Társaság, a Mestervonal Kft. (Fábiánkovits Ferenc, társaságunk társelnöke), a soproni Volán, a Rotary Club Sopron, s kisebb összegekkel más támogatók anyagi áldozatvállalása tehette emlékezetessé a résztvevő diákok számára.

Régészeti feltárásoknál folyamatosan jó munkát végeztek Tutinzisz Ákos és Bóna Miklós (Berzsenyi Gimnázium) tanulók.

A Társaság 1991. és 1992. évi munkáiról xerox-sokszorosításos hírlevelet adtunk ki Scarbantia Társaság címmel.

A Társaság 2002-2007. évi tevékenysége

Az 1991. decemberében alapított Scarbantia Társaság (továbbikban: Társaság) tevékenységéről eddig három alkalommal számoltunk be a Soproni Szemle hasábjain. Az utóbbi években elsősorban előadások szervezésével népszerűsítettük az antik kultúrát, a régészeti-műemlékvédelmet. Alkalmanként más civilszervezettel, az önkormányzati intézménnyel, vagy vállalkozással összefogva szerveztünk közművelődési programot, tudományos tanácskozást, rendeztünk kiállítást, állítottunk fel információs táblákat, vagy jelentettünk meg kiadványokat.

2007-ben megalapítottuk a Scarbantia Emlékérmet, amelyet a Régészeti Park létrehozásában múlhatatlan érdemeket szerzett személyeknek, vagy szervezeteknek - Sopron Város Polgármesterének támogató hozzájárulásával - adományozunk. Az elsőkként kitüntetett Dr. Nováki Gyula, régész és a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. (továbbiakban: TAEG) igazgatója, múzeum- és műemlék-barátok népes közönsége előtt vette át az Emlékérmet.

1. A Scarbantia Emlékérem első kitüntetettjei:
2007. február 15-én ünnepélyes keretek között emlékeztünk meg a „Soproni Történészeti és Művészeti Egylet” alapítása 140. évfordulójáról[3] Scarbantia fórumán, a Fórum Múzeumban, (Új u. 1.). Dr. Fodor Tamás polgármesteri köszöntője előtt Stöckertné Lampert Tünde zeneiskolai  tanárnő fuvolaszólója hangzott el a Soproni Múzeummal (továbbiakban SM) közösen rendezett ünnepségen. Dr. Tóth Imre, a SM igazgatója röviden ismertette az 1867-ben alapított Egylet történetét. Dr. Fodor Tamás polgármester adta át a város Elismerő Oklevelét és a Scarbantia Emlékérmet Dr. Nováki Gyula régésznek, miután Gömöri János régész laudációban ismertette a kitüntetett tudományos kutató rövid szakmai életrajzát:

Nováki Gyula 1926. július 6-án született Sopronban. Iskoláit Szombathelyen, Zalaegerszegen és Sopronban végezte. 1945-ben először a soproni Vasöntödében kezdte a munkát, majd 1947 januárjától az ELTE Bölcsészettudományi Karán a Régészeti Tanszék hallgatója lett, ahol őskor- és középkorszakon végzett. Szakdolgozatában Fejér megye őskori földvárait dolgozta fel. 1950. szeptemberétől 1951 márciusáig a nyíregyházi múzeumban dolgozott, 1951. március 15-től 1964-ig a soproni Liszt Ferenc múzeum régésze volt. 1963-ban védte meg doktori disszertációját, amelyben szintén a földvárakkal foglalkozott. Az 1960-as évek elején, a Fő téri Fabricius-házban, a gyűjtemény mai helyén kialakította a szakszerű raktári rendet, megalapozta a soproni régészeti gyűjtemény korszerű nyilvántartását, megrendezte az első állandó régészeti kiállítást.
Fő kutatási területe a földvárkutatás illetve az 1950-es, 60-as években a vaskohászat-régészeti lelőhelyek feltárása volt. Úttörő jelentőségű munkája „Az Árpád-kori Magyarországi vaskohászatáról” szóló könyv (1968) régészeti részének megírása. Ezekben a témákban az egész ország területén végzett feltárásokat. Mindezek mellett szülővárosa, Sopron és környéke veszélyeztetett régészeti emlékeit mentette, és gondosan dokumentálta az őskortól a korai újkorig, minden korszak leleteit. Az ötvenes évek közepén a Soproni Szemlében több dolgozatban összegezte a soproni régészeti kutatások addigi eredményeit, illetve további feladatait. E dolgozatai évtizedekre maghatározták a körzet régészeti kutatásának fő irányait.  Különösen jelentősek az ú.n. égetett sáncok témakörében, magyar és német nyelven írott tanulmányai, amelyekkel a tudományos eredményeken túlmenően ösztönzője volt a soproni városfalak 1958-ban elkezdett tervszerű feltárásainak és a nagylélegzetű műemlékes helyreállítási munkák megindításának.
1965-1968-ig a Magyar Mezőgazdasági Múzeum munkatársa volt Budapesten. Nyugdíjba vonulása után még nagyobb lendülettel folytatta és folytatja a földvárak felmérését és szaktanácsokkal látja el az ifjabb várkutatókat, akik joggal tekintik mesterüknek. 80. születésnapján egy igen szép kivitelű és tartalmas tanulmánykötettel tisztelték meg, és köszönték meg várkutató munkatársai az évek során tőle kapott baráti, szakmai segítséget: A „Gondolják és látják a várnak nagy voltát...” című (Bp. 2006. 320 p.), a Castrum Bene Egyesület kiadásában megjelent kötetben olvashatók műveinek bibliográfiai adatai is. Könyvei főleg egyes magyarországi körzetek várairól jelentek és jelennek meg. Mintegy 180 tudományos közleményének zömét is a vár-kérdések tisztázásának szentelte. Szíve gyakran vissza-visszahúzza szülővárosa múltjának kutatásához is: Az utóbbi években tisztázta a Sopron környéki földvárak időrendjét és építési technikáját.  Pl.: Kuruc-kori erőd Sopronbánfalva felett, A Csatkai Emlékkönyvben, (1996);  Őskori földvárak Sopron mellett, SSz, (1997);  Bella Lajos földvárkutatásairól, a Tanulmányok Domonkos Ottó tiszteletére c. kötetben (1998).
1957-ben felállíttatta a Várhelyi halomsírok első régész kutatójának, Bella Lajosnak az emlékművét.  Ezt rövidesen követte, szintén az ő szervezésében, a Bécsi dombi kelta temető mellett a Paúr Iván emlékmű létrehozása. A város közelében és a városban található régészeti lelőhelyek ezekkel az emlékművekkel a turisztikai térképekre is felkerülhettek, alapját adva a később kialakított és még tovább fejlesztendő, mozaikszerű régészeti parknak. 1975-76-ban a Patek Erzsébet vezette ásatások után már egy halomsír rekonstruálására is sor kerülhetett a Bella emlékmű közelében. 2006-ban és 2007-ben a Várhelyen ugyanitt alakíthatja ki a TAEG a történeti emlékparkot - az APS Alapítvány szakmai közreműködésével.
Amikor a Soproni Történészeti és Művészeti Egylet alapításának 140. évfordulóján, Scarbantia 1900 éves fórumán, első alkalommal adományozza a Scarbantia Társaság közgyűlése és az APS kuratóriuma a Scarbantia Emlékérmet, tudjuk, hogy az a kutató veheti kezébe a bronzplakettet, aki tudományos munkásságán túlmenően a várhelyi régészeti  park első objektumát, a Bella emlékművet emeltette.

 
Az érem és az oklevél átnyújtása után a Tempom utcai emléktáblánál koszorút helyezett el Sopron Város polgármestere és a Soproni Múzeum igazgatója.

2007. június 16-án a Soproni Erdők Natúrpark, Társaságunk közreműködésével szervezte meg a 3. Kelta Ünnepet a Várhelyen. Abdai Géza alpolgármester a rendezvény megnyitóján - kelta hagyományőrzők pajzsdöngetése közben - adta át a Scarbantia Emlékérmet a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatójának, Dr. Jámbor Lászlónak.

A bronzplakettel és az oklevél átadásával a régészeti műemlékvédők nevében a Scarbantia Társaság és a Régészeti Park Alapítvány fejezte ki köszönetét a Tanulmányi Erdőgazdaságnak és a  Soproni Erdőkért Környezetkultúra Alapítványnak, hogy évtizedek óta óvják a soproni erdőkben található őskori sáncokat, sírhalmokat, római kori úttöltéseket. Az APS szakembereivel együttműködve 2007-ben négy új ismeretterjesztő táblát helyeztek el a várhelyi őskori objektumok közelében. A TAEG Zrt. segítségével rendezhettük vissza a Kr. e. 7. századi várhelyi földvár főbejárata melletti nagy régészeti kutatószelvényt, amely 30 éve, fákkal, bokrokkal benőve, nyitott sebként mélyedt az őskori sáncba, nehezítve a védmű áttekinthetőségét.

2007-ben új formában állította helyre a TAEG a 131. számú, Kr. e. 7. századi halomsírt, amelynek rekonstruálásához az eredeti vaskori edények hiteles másolatait is elkészíttette. A Bella Lajos emlékmű közelében egy erdei pihenőházat „kelta” stílusban, őskori építési technikával, fából építettek fel.  Ezzel tovább gazdagították a vaskori lelőhely kulturális turisztikai kínálatát.

A Kelta Ünnepek előkészítésében is aktívan rész vesz a TAEG Zrt. A 2007. évi  egész napos rendezvényen több mint 1000 látogató élvezhette a változatos műsort, a „Szürke Falka” kelta- hagyományőrzők harci bemutatóját, a kelta mesemondót, íjászokat, és más programokat, például szakmai idegenvezetéseket a halomsíroknál és a földvárban. Az alsó-ausztriai, schwarcenbachi kelta földvárat ápoló delegáció tagjai, a falu polgármesterének vezetésével vetek részt a soproni rendezvényen.

Az Európai Kulturális Utak programhoz csatlakozva, elsősorban a „Borostyánkő út projekt” keretében népszerűsítettük Sopron és körzete római kori műemlékeit, a Scarbantia Régészeti Parkot (továbbiakban: APS = Archaeologiai Park Scarbantia). A hazai és külföldi előadások elsősorban a „Borostyánkő út projekt” keretében hangzottak el.  Hasonlóképpen részt vettünk az „Európai Vaskultúra Útjának” nemzetközi, hazai és soproni rendezvényeinek munkáiban.

A kulturális idegenforgalomban a technikatörténeti emlékek, például a régiónkban fellelhető kelta- és korai középkori vaskohászat látható régészeti maradványai is vonzerőt képviselnek. A mozaik-szerű APS a római kori műemlékek mellett a vaskori emlékeket is magában foglalja.

Az előadásokat az antik kultúra témaköreiben, római kor jeles hazai és külföldi kutatói, illetve ősrégészettel foglalkozó szakemberek tartották, például:  

2002. április 18-án Univ.-Lekt. Lic. phil. Günther E. Thüry (Rottenburg, Németország): „A római kori higiénia és orvoslás. Römische Hygiene und Medizin” c. vetítettképes előadása hangzott el;

2003. november 21-én Dr. Tóth István, egyetemi tanár (Pécsi Tudományegyetem): „A pannóniai római sírkövek és a várhelyi urnák ábrázolásának kapcsolatai. (Adatok a pannóniai vallástörténet őskori előzményeihez)” c. vetítettképes előadását az aktív hallgatóság érdeklődő kérdései követték;

2005. január 20-án Pásztor Emília: „Csillagok és csillagistenek” c. előadását kísérte figyelemmel a hallgatóság. 

Scarbantia római kori amphithetrumához jó analógiákat mutatott be 2005. december 8-án Dr. Borhy László, régész, egyetemi docens (ELTE), aki „A brigetiói amfiteátrumokról” tartott előadást.  

A scarbantiai fürdőromok értelmezéséhez 2003. ápril. 10.-én Fedeles Tamás és Tóth István Zsolt: „Római fürdő és középkori prépostság feltárása Zültichben” c. előadása szolgáltatott adatokat.

A római műemlékek prezentációja szempontjából érdekes volt Szentgáli Ádám: „A múltbalátó készülék. Bepillantás Sopron múltjába a kronoszkóppal” c. vetítettképes előadása 2006. január 5-én.

Több érdekes helytörténeti vonatkozású előadás is elhangzott:  2002-ben például Dávidházy István: „A régi Sopron vízrajza. Vázlatos történeti áttekintés” (jan. 24.) és 

Dr. Kubinszky Mihály professzor: „Gondoltok Sopron építészeti arculatáról” (febr. 27.) című előadásai.

Horváth József a Központi Bányászati Múzeumban bemutatta a „Borostyán csodálatos világa” c. vándorkiállítást a Scarbantia Társaság tagjainak (okt. 24.).

Iváncsics Jenő, geológus „A Sopron környéki táj kialakulása geológiai megközelítésben” c. előadása 2003. szept. 25.-én sok érdeklődőt vonzott.

Soproni Géza: A régi és az új Berlin. Egy tanulmányút tapasztalatai különös tekintettel a múzeumokra c. előadását 2004. szept. 23.-n hallhattuk. 2006-ban,

márc. 23.-án Gömöri J.: Kőkori „vénuszok” és bronzkori harcosok Nagycenkről. c. ásatási beszámolója hangzott el;

Júl. 20.-án Varga Gábor, okl. erdőmérnök (Nyugat-Magyarországi Egyetem): „A Deák tér múltja és jelene” című vetített képes előadását hallgathattuk meg.

Okt. 12.-én Gömöri J.: „A soproni mélygarázsok helyén 2005-2006-ban végzett régészeti ásatások eredményei” című vetített képes előadását a Sopron TV felvette, majd később közvetítette.

Évfordulóhoz kapcsolódott 2005. december 1-én Dominkovits Péter, főlevéltáros „Sopron a Kuruc-korban (Az 1705. decemberi ostrom és levéltári forrásai)” című előadása, illetve

2006. szept. 21.-én Goda Károly, történész, (ELTE): „Sopron Kapisztrán Szent János korában” (Emlékezés az 1456. évi nándorfehérvári győzelem 550. évfordulójára) c. vetített képes előadása.

2007. szeptember 20.-án hangzott el Veszprémy László ezredes, hadtörténész: „A sorsfordító győzelem. A pozsonyi csata, 907”. c. előadása.

Társaságunk és a SM] szervezésében. 907. júliusában Gyermek Lajos német király serege, az egyesült bajor haderő, Luitpold őrgróf vezetésével a Pannóniában 900 után berendezkedő magyar törzsszövetség ellen támadt. A Pozsony melletti magyar győzelem a honfoglalást lezáró győztes csatának tekinthető. Az előadáshoz kapcsolódva Dr. Czanik Csaba, a harkai „Kurszán Kende hagyományőrző lovascsapat” kapitánya röviden tájékoztatott a honfoglalás korában használt fegyverekről és a harcművészeti hagyományokat ápoló csapat tevékenységéről. A résztvevők kezükbe vehették a 10. századi szablyák, íjak, nyílvesszők, tegezek, lándzsák és fokosok hiteles másolatait. Végül Sopron megyei jogú Város Önkormányzata és Társaságunk egy „907”–es évszámot ábrázoló koszorú elhelyezésével tisztelgett az Országzászló előtt (4. ábra).

A régészeti műemlékeket tanulmányi kirándulások révén igyekeztünk megismerni, ezért gyalogos, illetve kerékpáros túrákat és utóbuszos kirándulásokat szerveztünk.

A hazai és ausztriai múzeumokkal közösen bemutatott poszter-kiállítások közül ki kell emelnünk a 2004. február 23-án megnyílt „Medicina Pannonica, (Higiénia és orvoslás a római kori Pannóniában)” c. ideiglenes kiállítást, a Lábas-házban.

A Carnuntum Régészeti Parktól, a budapesti Aquincumi Múzeumból, a szombathelyi Savaria Múzeumból és a kismartoni Burgenländisches Landesmuseum-tól kölcsönzött leletanyagot kiegészítettük a soproni római kori orvostörténeti anyaggal. A tárlatot a SM munkatársaival rendeztük be. A kiállítás időszakában, hetente „Egészségügyi félórák” címmel ismeretterjesztő előadásokat[ szervezett a Társaságunk.

2006. október 18-án a Stadtarchäologie Wien kiállítótermében, az Alte Schieberkammer-, a régi vízmű épületében (Bécs, Meiserstrasse 20.) a Soproni Múzeum vendég-kiállítását Prof. Manfréd Welan, az UNESCO bécsi munkacsoportjának elnöke nyitotta meg, egy nemzetközi konferencia alkalmából. Az 56 nagyméretű, színes poszteren Sopron és környéke legjelentősebb régészeti emlékeit és a legfrissebb ásatási eredményeket mutattuk be. A bevezető előadást Gömöri J., a kiállítás rendezője tartotta. Az „Évezredek a Borostyánkő út mentén, különös tekintettel Sopronra és környékére” c. kiállítás tábláin német, angol és magyar nyelvű feliratok nyújtanak információt. A vándorkiállítás a rendező munkái mellett Gabrieli Gabriella régészeti- és Nemes András műemléki kutatásait mutatja be. Paúr Iván és Bella Lajos soproni vaskori ásatásairól, Jerem Erzsébet  négy négy táblát állított össze.
 
Kiadványok:
2002-ben a városi jog elnyerésének 725. évfordulójára Társaságunk kiadta az Árpád-kori soproni várról szóló könyvet. 2004-ben a Medicina Pannonica c. kiállítás többoldalas színes prospektusát adtuk ki.

2005-ben az „Erdő és fa régészete és néprajza” c. konferencia rezümé füzetének kiadását és a „Scarbantia-Sopron régészeti naptára 2006” c. színes kiadvány megjelentetését támogattuk, ebben a SM Régészeti Gyűjteménye legszebb leleteinek fotói láthatók, és olvashatók a rájuk vonatkozó legfontosabb adatok. 2006-ban különlenyomatként jelentettük meg a Scarbantia Füzetek 1. számát.

Tudományos konferenciák:
Társaságunk és az MTA VEAB Soproni Tudós Társasága (továbbiakban: STT) támogatta a VEAB Iparrégészeti és Archeometriai-, valamint Kézművesipar-történeti munkabizottságai által szervezett „Az erdő és fa régészete és néprajza” c. országos tudományos konferencia megrendezését 2005. május 9-10. között. Az interdiszciplináris konferencián húsz előadás hangzott el a soproni Erdészeti Múzeumban.

2006. november 3-4. A II. Scarbantia Tanácskozást a soproni az Erdészeti Múzeum Templom utcai előadótermében rendezte Társaságunk és a SM az STT támogatásával. A Tudománynapi megnyitót Verő József akadémikus, az STT elnöke tartotta; Domonkos Ottó, DSc: Tájékoztatott a Sopron Monográfiája tervezett köteteiről; Gömöri János: A Scarbantia monográfia-kötet tervét mutattta be; Előadások: Kovács Péter, egyetemi docens: Scarbantia a történeti és epigráfiai forrásokban; Póczy Klára: Scarbantia a későrómai városok sorában; Gömöri J (SM): Scarbantia úthálózata és a fórum középületei, az amphitheatrum. A római kézművesség emlékei, műhelyek, szerszámok. A városfalprogram három évtizede; Szabó Ádám (MNM): A fórum környéki felíratok; Fényes Gabriella (BTM): Scarbantia városi fürdője a Szt. Orsolya Iskola pincéjében; Gabrieli Gabriella (SM): Scarbantiai szentélyek, kultuszok. Temetők. Villák Scarbantia territóriumán; Torbágyi Melinda (MNM): Scarbantia pénzforgalmáról; Tomka Péter: Scarbantia körzete a népvándorlás korában (magvas hozzászólásként); Varga Tamás, múzeumigazgató bemutatta az Erdészeti Múzeumot. Állófogadást adott az Erdészeti Múzeumban a STT és Társaságunk.

A Scarbantia Régészeti Park gazdagítása

2006-ban négy információs táblát helyeztünk el az APS, Városház utcai romterületénél, Sopron Város Önkormányzatának támogatásával.

2007-ben a Fő téri római út és a Fórum Múzeum új információs tábláit készítettük el és helyeztük ki. 2007-ben a Várhelyen a TAEG Zrt. Társaságunkkal konzultálva elkészítette a 131. számú, Hallstatt kori halomsír új rekonstrukcióját, egy kelta stílusú erdei faházat és visszarendezte a régi ásatások kutatóárkait és az általunk szerkesztett négy táblát felállította.

2007. augusztus 10-én egész napos Scarbantia-túrán vett részt a burgenlandi „Római Borostyánkőút-fenntartó Egyesület” vezetősége Az egyesület elnöke, Hans Artner egyben a Burgenlandi Turisztikai Hivatal vezetője, a delegáció többi tagja pedig gimnáziumi tanár és levéltáros. A Nyugat-Pannon térség kulturális turisztikai kínálatának színesítése céljából megkezdtük a közös projektek  kidolgozását.

2007. március 23.-án a Társaság közgyűlése vezetőségválasztást tartott. Társelnökök: Gömöri János, ügyvezető és Fábiánkovits Ferenc. Titkár: Soproni Géza. Questor: Kocsi János. Kurátor: Krisch András. Ellenőrző Bizottság elnöke: Sógor János.

Társaságunk munkájához 2006-ig a Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumi szervezet Soproni Múzeuma biztosította az infrastrukturális hátteret. 2007-től Sopron megyei jogú Város Önkormányzata bocsátott rendelkezésünkre egy helyiséget az Új u. 4. szám alatt, a Soproni Városszépítő Egyesület irodája mellett. Itt kapott helyet az APS Alapítvány is, amelynek létrejöttét kezdeményeztük, és amelynek fejlesztése egyik legfontosabb célkitűzésünk.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának közművelődési alapjából a 2006. évi II. Scarbantia Tanácskozás kiadásainak fedezésére 30 000 Ft céltámogatásban részesültünk. Az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság pályázati keretéből 20 000 Ft támogatást kapott Társaságunk az információs táblák felállítására.

Előírt kötelezettségünknek is eleget teszünk, amikor közöljük, hogy 2002-ben az adófizető magánszemélyek személyi jövedelemadójának a Scarbantia Társaságnak felajánlott, APEH által átutalt, 1%-a összesen 23 930 Ft. volt. 2003-ban összesen 72 242 Ft,  2004-ben összesen 67 738 Ft, 2006-ban[25] összesen 62 541 Ft, 2007-ben összesen 26 352 Ft-ot ajánlottak fel a soproni régészeti műemlékeket becsülő polgárok a Scarbantia Társaságnak.  

A fenti összegekből a konferenciák kiadásait, a nyomdai költségek egy részét, a Scarbantia Emlékérmek és dobozaik elkészítését, a meghívott előadók tiszteletdíjait, az információs táblák elkészítését, és a postai költségeket fizettük ki, valamint a szakmai küldöttségek fogadását fedeztük. Társaságunk megköszöni a régészet- és műemlék-pártolóknak, hogy munkánkat támogatják. Reméljük, hogy érdeklődésükkel és támogatásukkal a továbbiakban is elősegítik a Scarbantia Társaság céljainak megvalósítását, városunk és körzete vaskori, római kori és középkori régészeti műemlékeinek tudományos feldolgozását és széles körben való megismertetését.

A Scarbantia Emlékéremmel 2009. évben Dr. Karl Kaus nyugalmazott kismartoni régész (Burgenländisches Landesmuseum, Eisenstadt  és az oklevelet a II. Scarbantiai Amfiteátrumi Játékok alkalmával Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város Polgármestere és Firtl Mátyás országgyűlési képviselő, Győr Moson-sopron Megye Közgyűlésének alelnöke adta át